Bài 11 - Listening - Matching features & Short-answer questions - Luyện Thi IELTS Miễn Phí

Bài 11 - Listening - Matching features & Short-answer questions

80% học viên gặp khó khăn ở dạng câu hỏi này vì nghe không ra từ ngữ cần điền vào. 

Để đạt được band 8.0 thì bạn cần rèn luyện dạng câu hỏi này cho tất tốt

Video hướng dẫn

 

KỸ NĂNG LISTENING

1) Identifying attitudes and opinions

In listening part 1 & 3, the speakers are often trying to make a decision or reach an agreement. Identifying the speakers opinions can help you to understand the questions correctly.

1.1 Listen to 8 extracts. What does each speakers show?

 1.   Strong agreement
 2.   Neither complete agreement nor complete disagreement
 3.   Complete disagreement

1.2 Listen again and complete the 8 extracts

 1. Well, I ……..
 2. I think that’s a ……..
 3. Well, I’m………..about that
 4. I think you’re…….
 5. Hmmmm, that’s a bit………..
 6. I think that’s…………
 7. That seems …………..to me.
 8. I have to admit that I don’t like the……………

1.3 Listen to an extract from a listening section 3 task. What aspect of the research did the students find surprising? Choose the correct answer A, B or C.

A the amount of time it took to achieve results.

B the reaction of the public to the research

C the findings that the research produced

1.5 Listen again and write down all the words/phrases the speakers use to means ‘surprising’ or ‘unsurprising’

2) Persuading and suggesting

In listening part 1 & 3, in order to reach a decision, you will hear the speakers make suggestions, agree, disagree or try to persuade each other.

2.1 Look at the listening section 3 task below. Before you listen, complete these tasks:

1    Try to think of a synonym or paraphrase of the underlined words or phrases

2    Read through the stations in the box several times so that you are familiar with the different options to choose from.

3    Decide whether you will hear the decisions or the presentation sections in order

2.2 Listen and complete the task

Questions 1-4

What do the students decide to do with the different sections of their project?

Write the correct letter (A-F) next to questions 1-4

Decisions

   reduce the length

B     change the method of presentation

C     write some more

D     make it more interesting

E     check the sources are reliable 

F     make sure they have current data

Presentation Sections

1    Introduction

2    Advantages

3    Disadvantages

4    Conclusion


MATCHING FEATURES

Các bước tiến hành

 • Đọc danh sách các câu hỏi (bài listening text sẽ nói theo thứ tự của câu hỏi)
 • Đọc danh sách các category + gạch keywords để phân biệt chúng với nhau
 • Khi nghe đến câu hỏi nào, nếu xác định được distractor thì gạch bỏ ngay (để những câu phía sau nếu nghe không ra đáp án thì ta có thể loại suy)
 • Chú ý nghe các paraphrase và synonym (cũng áp dụng mẹo là nếu cụm từ nào trên giấy mà nghe thấy listening text đọc y chang thì thường đáp án đó là sai)

Thực hành

SHORT-ANSWER QUESTION

Thường dạng câu hỏi này ít được cho ra hơn các dạng câu hỏi đã học phía trên

Các bước tiến hành

 • Đọc danh sách các câu hỏi (bài listening text sẽ nói theo thứ tự của câu hỏi)
 • Gạch keywords của câu hỏi để xác định đối tượng mà câu hỏi muốn hỏi đến (nếu câu hỏi là WHO thì câu trả lời phải là NGƯỜI, nếu câu hỏi là WHY thì câu trả lời phải là REASON, etc)
 • Đọc giới hạn từ mà đề bài cho phép "NO MORE THAN .... WORDS'
 • Chú ý bài nghe vẫn sẽ có distractor, cần phân biệt rõ để viết xuống đáp án đúng 
 • Không đổi loại từ của từ nghe được từ bài nghe 
 • Nếu là danh từ thì chú ý số ít, số nhiều (có thêm 's' hay không)

Thực hành

Homework

Làm tất cả các bài tập thuộc dạng câu hỏi matching features & short-answer questions

https://bereadyielts.com/ielts-listening/ielts-listening-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

.

Chỉ 5% người biết điều này

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account