Luyện Tập Theo Dạng Câu Hỏi

Luyện tập IELTS Listening theo dạng câu hỏi

Nâng cao trình độ IELTS Listening của bạn mỗi ngày

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Multiple Choice

Band 5.0 - 5.5

Multiple Choice L - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Multiple Choice L - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Multiple Choice L - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Multiple Choice L - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice L - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice L - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 8C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 9C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 10C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Multiple choice L - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 8D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 9D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple choice L - Practice 10D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

List selection

Band 5.0 - 5.5

List selection L - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
List selection L - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
List selection L - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

List selection L - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 8C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 9C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 10C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

List selection L - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 8D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 9D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection L - Practice 10D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Matching

Band 5.0 - 5.5

Matching - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Matching - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 8C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 9C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 10C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Matching - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 8D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 9D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching - Practice 10D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Plan, map, diagram labelling

Band 5.0 - 5.5

Diagram labelling - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Diagram labelling - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Map labelling - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Plan labelling - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Diagram labelling - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Diagram labelling - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Diagram labelling - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Map labelling - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Form completion

Band 5.0 - 5.5

Form completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Form completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Form completion - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Form completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Form completion - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Form completion - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Sentence completion

Band 5.0 - 5.5

Sentence completion L - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Sentence completion L - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Sentence completion L - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Sentence completion L - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Sentence completion L - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion L - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Short-answer questions

Band 5.0 - 5.5

Short-answer question L - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Short-answer question L - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question L - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question L - Practice 3C
Short-answer question L - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Short-answer question L - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question L - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question L - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question L - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Note / Summary completion

Band 5.0 - 5.5

Note completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Note completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Note completion - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Summary completion - Practice 4B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Note completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 8C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Note completion - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Note completion - Practice 8D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Table completion

Band 5.0 - 5.5

Complete table - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Complete table - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Complete table - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Complete table - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 6C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 7C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 8C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 9C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 10C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Complete table - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 8D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 9D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Complete table - Practice 10D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Flow-chart completion

Band 5.0 - 5.5

Flowchart completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Flowchart completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Flowchart completion - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Flowchart completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 7.0+

Flowchart completion - Practice 1D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 2D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 3D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 4D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 5D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 6D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flowchart completion - Practice 7D
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account