Luyện tâp IELTS Reading theo dạng câu hỏi

Luyện tập IELTS Reading theo dạng câu hỏi

Nâng cao trình độ IELTS Reading của bạn mỗi ngày

Để có thể làm thử nhiều bài test hơn, hãy đăng ký tài khoản miễn phí với chúng mình.
Bên cạnh đó bạn còn sẽ nhận được nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nữa.

Multiple choice

Chọn 1 đáp án chính xác trong số 4 đáp án mà đề bài cho

Band 5.0 - 5.5

Multiple Choice - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Multiple Choice - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Multiple Choice - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Multiple Choice - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Multiple Choice - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Summary/ Note completion

Hoàn thiện một đoạn tóm tắt (summary) hoặc đoạn ghi chú (note) bằng cách chọn từ vựng trong bài đọc hoặc từ vựng cho sẵn

Band 5.0 - 5.5

Summary completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Summary completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Summary completion - Practice 3B
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 6.0 - 6.5

Summary completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Summary completion - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Table completion

Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một bảng thông tin (table)

Band 5.0 - 5.5

Table Completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Table Completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Table Completion - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Table Completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Table Completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Table Completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

List selection

Chọn 2 hoặc 3 đáp án chính xác từ danh sách đáp án đề bài cho.

Band 5.0 - 5.5

List selection - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
List selection - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
List selection - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

List selection - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
List selection - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Matching heading

Chọn heading thích hợp cho từng đoạn văn trong bài đọc

Band 5.0 - 5.5

Matching Headings - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching Headings - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching Headings - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Matching Headings - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching Headings - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching Headings - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching Headings - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching Headings - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Matching paragraph

Thông tin trong câu hỏi được đề cập ở đoạn văn nào của bài đọc

Band 5.0 - 5.5

Matching paragraph - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching paragraph - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching paragraph - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Matching paragraph - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching paragraph - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching paragraph - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Matching feature (Categorisation/Classification)

Phân loại thông tin trong câu hỏi vào trong số các nhóm được cho

Band 5.0 - 5.5

Matching features - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching features - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Matching features - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Matching features - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching features - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching features - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching features - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Matching features - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

True/False/Not Given & Yes/No/Not Given

Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng)/ False (sai)/ Not Given (không được đề cập); hoặc Yes (có)/ No (không)/ Not Given (không được đề cập)

Band 5.0 - 5.5

T/F/NG - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
T/F/NG - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Y/N/NG - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Y/N/NG - Practice 4B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

T/F/NG - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
T/F/NG - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
T/F/NG - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
T/F/NG - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
T/F/NG - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Y/N/NG - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Y/N/NG - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Matching sentence ending

Làm thành câu hoàn chỉnh bằng cách ráp nửa đầu của câu với nửa sau của câu được cho theo 1 danh sách

Band 5.0 - 5.5

Match sentence ending - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Match sentence ending - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Match sentence ending - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Match sentence ending - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Match sentence ending - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Match sentence ending - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Flow-chart completion & Label diagram

Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một quy trình nào đó (flow-chart) hoặc để vào từng ô tương ứng của các bước/quá trình/chú thích của một biểu đồ (diagram)

Band 5.0 - 5.5

Flow-chart completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Flow-chart completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Labelling diagram - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Labelling diagram - Practice 4B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Flow-chart completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Flow-chart completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Labelling diagram - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Labelling diagram - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Labelling diagram - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Labelling diagram - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Labelling diagram - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Short-answer questions

Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết nào đó trong bài

Band 5.0 - 5.5

Short-answer question - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Short-answer question - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Short-answer question - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay

Band 6.0 - 6.5

Short-answer question - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Short-answer question - Practice 5C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Sentence completion

Chọn từ vựng trong bài đọc để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh

Band 5.0 - 5.5

Sentence completion - Practice 1B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Sentence completion - Practice 2B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Sentence completion - Practice 3B
Đăng ký tài khoản để sử dụng ngay
Sentence completion - Practice 4B
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS

Band 6.0 - 6.5

Sentence completion - Practice 1C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion - Practice 2C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion - Practice 3C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
Sentence completion - Practice 4C
Dành riêng cho học viên Be Ready IELTS
.

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/luyeniel/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account